Návštěvní řád

Návštěvní řád

Expozice Knihovny Latinské školy Jáchymov

 

I.

Návštěvní doba

  • Prohlídka Expozice Knihovny Latinské školy (nadále EKLŠ) je možná v době stanovené otevírací doby:

     Listopad až květen:

pondělí - pátek                10:00-12:00 / 12:30-16:00 hod.

sobota a neděle              10:00-12:00 / 12:30-14:30 hod.

             Červen až říjen: 

pondělí - neděle              10:00-12:00 / 12:30-16:00 hod.

      V následující vybrané svátky bude  Expozice Knihovny Latinské školy uzavřena:

1. ledna.,  Velikonoční pondělí, 24., 25., 26. a 31. prosince.

Pokud by komentovaná prohlídka připadla na státní svátek (1. a 8. května, 28. září, 28. října, 17. listopadu) nebude uskutečněna.

Komentované prohlídky v češtině:  PO, ÚT, ČT od 15:00 hod.

Mimo tyto termíny lze komentované prohlídky objednat předem na tel. čísle: 353808122 nebo e-mailu: knihovnalsatgmail [emailtecka] com (knihovnals[at]gmail[dot]com).

Dočasné výjimky a změny otevírací doby jsou zveřejňovány v dostatečném předstihu.

 

  • Poslední prohlídku je možné uskutečnit nejpozději 30 minut před zavírací dobou.
  • Prohlídky jsou možné pouze v maximálním počtu 25 osob.
  • EKLŠ disponuje bezbariérovým přístupem.

 

II.

Vstupné

Vstup do Expozice Knihovny Latinské školy je zdarma.

 

 III.

Vlastní prohlídka Expozice Knihovny Latinské školy

  1. Prohlídka EKLŠ je možná buď s průvodcem, nebo individuálně. Prohlídku v anglickém a německém jazyce je nutné předem objednat (min. 14 dní) písemně na e-mailu: knihovnalsatgmail [emailtecka] com (knihovnals[at]gmail[dot]com).
  2.    U školních a turistických hromadných výprav vedoucí skupiny (popř. vedoucí učitel) spolupracuje s pracovníkem EKLŠ, a to jak při dodržování klidu a pořádku v expozici, tak i pokud jde o nerušený průběh prohlídky a podávání informací. Pokud dochází při provádění takové skupiny k porušení návštěvního řádu, řeší službu konající pracovník EKLŠ nápravu prostřednictvím vedoucího výpravy.
  3.     Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny přítomných pracovníků Expozice a IC. Při neuposlechnutí pokynů či zákazů vydaných v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a předmětů v expozici, může být návštěvník vykázán z objektu. Kromě toho se návštěvník vystavuje postihu podle obecně právních předpisů.
  4.      Je přísně zakázáno v EKLŠ:

- dotýkat se vitrín,

- fotografovat, filmovat a pořizovat zvukově-obrazový záznam v interiéru objektu

- kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v celém objektu,

- poškozovat jakýmkoliv způsobem objekt a jeho vnitřní vybavení,

- vstupovat do prostor veřejnosti nepřístupných,

- rušit jakýmkoliv způsobem výklad průvodce nebo omezovat svým chováním ostatní návštěvníky,

- konzumovat jídlo a nápoje v objektu,

- jezdit v objektu na kolečkových bruslích, koloběžkách apod.

 

5. Děti mladší 8 let mají povolen vstup do Expozice Knihovny Latinské školy pouze v doprovodu dospělých  osob, které za ně odpovídají.

6. Návštěvníci nesmí vstupovat do EKLŠ s deštníky, batohy, velkými zavazadly  apod., odloží si je na místo předem určené pracovníky EKLŠ (uzamykatelné šatní skříňky). Návštěvník je povinen zabezpečit odložené zavazadlo tak, aby nedošlo ke ztrátě jeho věcí, případné cennosti si bere sebou. Pracovníci IC a EKLŠ nezodpovídají za případnou ztrátu, či odcizení tohoto zavazadla.

7. Do EKLŠ není dovolen přístup osobám podnapilým či pod vlivem jiných  omamných látek a osobám ve špinavém oděvu ohrožujícím  EKLŠ znečištěním.

8. Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům prokazatelně během prohlídky EKLŠ se řídí obecně právními předpisy.

9. Pracovníci Expozice Knihovny Latinské školy neposkytují informace o cenách vystavených exponátů a o skutečnostech dotýkajících se bezpečnosti objektu.

 

 

IV.

Závěrečná ustanovení

  1. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu, obecně závazných právních předpisů nebo jinou nepřiměřenou činností újmu v objektu IC a EKLŠ, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence Policie ČR (v souladu se zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění). Rozsah, výše a způsob náhrady újmy bude určen podle obecně závazné legislativy. 
  2.  Návštěvník má právo obrátit se s připomínkami na vedoucí MKKIC Jáchymov,

      Karin Paškovou, telefon 353808122 nebo písemně na infoatmkjachymov [emailtecka] cz (info[at]mkjachymov[dot]cz)

      3.  Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.